Helyezzék hatályon kívül a környezet védelmének általános szabályairól szóló, immár több mint húszesztendős törvénynek azt a részét, amely a települési önkormányzatok képviselő-testületei számára lehetővé teszi, hogy helyi rendeletekkel részben eltérjenek a hulladékégetés általános tilalmától. Ezt javasolja a környezetügyért is felelős agrárminiszternek közös jelentésében az alapvető jogok biztosa, Székely László és a jövő nemzedékek szószólója, Bándi Gyula.

A kezdeményezést arra alapozzák, hogy míg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. január 1-jétől hatályos szabályozása pontosan meghatározza az ingatlanhasználók zöldhulladékkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, azoknak részben ellentmond a környezet védelmének általános szabályairól szóló, huszonhárom évvel ezelőtt kihirdetett, máig hatályos törvény egy bekezdése.

A környezetvédelmi törvény mára már idejétmúlt rendelkezése még lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletben szabályozzák a zöldhulladék égetésének feltételeit, miközben a levegő védelméről szóló jogszabály általánosan megtiltja a hulladék égetését, közöttük a zöldhulladék égetését is. Maga a levegővédelmi rendelet ugyan ad eltérési lehetőséget a tilalomtól, indokolt esetekben – növényegészségügyi vagy erdészeti okok miatt –, ám ezek a kivételes, mindenképpen közérdekből megvalósuló égetések nem lakóterületeken történnek, így nem jelentenek közvetlen veszélyt a településen élők egészségére.

Az Országos Közegészségügyi Intézet Közegészségügyi Igazgatóság az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2017-ben készített kimutatást „Az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai” címmel, ahol egyebek között az olvasható, hogy „az avar égetése során nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid, kisméretű részecske (PM), nitrogén-oxidok és különféle szénhidrogének (metil-etil-keton, etil-benzol, sztirén, fenol, dioxinok, benz[a]pirén)”.  Ezek a szennyezőanyagok az avar, zöldhulladék égetésének hatásterületén élők számára közvetlen egészségügyi kockázatot jelentenek.

Az általános, a levegőterheltségi szintet meghatározó egészségügyi határértékek nem biztosítják a zöldhulladék-égetésből származó levegőszennyezés hatásainak kitett  lakosság megfelelő védelmét, miközben az avarégetés során felszabaduló levegőszennyező anyagok egészségre veszélyesek.

Az sem rendezett, hogy az ingatlanhasználók a háztartási hulladék részeként keletkezett zöldhulladékok között miként és milyen megkülönböztető ismérvek alapján tehetnek különbséget annak érdekében, hogy eldönthessék, melyeket kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni, és melyeket lehet nyílt téri, kerti elégetéssel ártalmatlanítani, ha az önkormányzati rendelet ezt lehetővé teszi.

A jelentés arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok nem hozhatnak olyan rendelkezést, amely a jogszabályokban foglaltaknál kevésbé szigorú környezeti előírást tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a levegővédelmi kormányrendelet a (zöld)hulladék égetését általánosan tiltja, az önkormányzatok ezt a tilalmat nem oldhatják fel, és nem tehetnek egy tiltott magatartást megengedetté.

A jelentés szerint a szabályozás ellentmondásai sértik az Alaptörvényben biztosított egészséges környezethez való jogot és az Alkotmánybíróság több határozatában kimondott visszalépés tilalmába ütköznek. Mindeközben pedig nem kevesebbről van szó, mint a településen élők egészségének védelméről. Ennek alapján a biztos és a szószóló javasolta a környezetügyért felelős agrárminiszternek, hogy kezdeményezze a rendelkezés hatályon kívül helyezését.

Diósdon a 16/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezik a közterületek tisztántartásáról, a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról. A 14. § szerint:

1. Mindennemű kerti hulladék égetése, március, április, október és november hónap kivételével tilos.

2. A tilalommal nem érintett hónapokban a kerti hulladékot, csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz, illetve az égetés az emberi egészséget és a környezetet nem károsítja.

3. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális és ipari eredetű hulladékot (pvc, veszélyes hulladék stb.).

K. Z.

Forrás: MTI, 24.hu

Címkék: Diósd